Årsmötesinformation

Årsmötet är den 23 maj kl 11.00


FÖREDRAGNINGSLISTA SAMT DAGORDNING VID SBHF:S ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR TISDAGEN DEN 23 MAJ KLOCKAN 11.00 PÅ ELITE STADSHOTELL ESKILSTUNA

1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordf. justera mötesprotokollet
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av kassörens rapport, resultat- och balansräkning
10. Föredragning av revisors berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
12. Val av ordförande för en tid av ett år
Avgående: Daniel Rönnbäck, Boden
13. Val av tre ledamöter för en tid av två år
Avgående: Benny Andersson, Stockholm. Andreas Andersson, Västervik. Jörgen Kågström, Skellefteå
14. Val styrelsesuppleanter för en tid av ett år 1-3 st.
Avgående: Mattias Lindström, Borås. Annette Johansson, Kungsbacka. Makis Manthos, Tidaholm
15. Val av revisor samt revisorssuppleant
Avgående revisor: Börje Hultgren, Värnamo. Suppleant Mikael Alfredsson, Mora
16. Val av valberedning för en tid av ett år
Avgående: Sebastian Gustavsson, Söderköping och Simon Mattsson, Hörby
17. Motioner som stadgeenligt inlämnats av distriktsförbund, medlem eller ställts av styrelsen
18. Föreningsavgifter nästkommande verksamhetsår. Föreningen samt SBHF service AB
19. Avskrivning av ej inbetalda medlemsavgifter
20. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
21. Priser, utmärkelser, avtackningar
22. Mötets avslutande