Årsmötesinformation

Årsmöte i Eskilstuna tisdagen den 29 september kl 10.00

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att hålla ett årsmöte där alla styrelsemedlemmar ställer sina platser till förfogande för att bilda en interimsstyrelse tills nästa ordinarie årsmöte som planeras hållas senast i maj 2021.

Mötet kommer att ställa frågan om styrelsen kan ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt val av de personer som har uppdrag i styrelser och funktioner fram till nästa ordinarie årsmöte senas i maj 2021.

Medlemmarna ombeds att fylla i fullmakten som ger ordföranden i sin distriktsförening rätt att företräda denne vid årsmötet. Om ordföranden sitter i styrelsen kommer någon annan ur distriktsstyrelsen att överta fullmakten. (Man kan inte ge sig själv ansvarsfrihet)

Hallar som inte har distriktsförening företräds av Olle Karvonen, Uppsala.

Årsmötet websändes

SBHF årsmöte i Eskilstuna websändes
Här hittar du länken till årsmötet. Du kan se en repris på mötet här
Mötet skedde tisdagen den 29 september kl 10.00 i Eskilstuna

Dagordning för mötet

Årsmöte den 29 september 2020 i Eskilstuna


FÖREDRAGNINGSLISTA SAMT DAGORDNING VID SBHF:S ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR TISDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 2020 KL 10.00 I ESKILSTUNA

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

3. Fastställande av röstlängd för mötet

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordf. justera mötesprotokollet

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9. Föredragning av kassörens rapport, resultat- och balansräkning

10. Föredragning av revisors berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

12. Val av ordförande för en tid av ett år
Avgående: Daniel Rönnbäck, Boden, Valberedningen föreslår omval för en tid av 1 år till en interimsstyrelse

13. Val av 6 ledamöter till en interimsstyrelse för en tid av 1 år
Avgående:Peter Alm, Stockholm. Andersson, Ängelholm. Lars Gardell, Örebro
Benny Andersson, Täby. Andreas Andersson, Västervik. Jörgen Kågström,
Valberedningen föreslår val av samtliga till interimsstyrelse för en tid av 1 år

14. Val styrelsesuppleanter till interimsstyrelsen för en tid av 1 år.
Avgående: Mattias Lindström, Borås. Valberedningen föreslår omval till interimsstyrelsen

15. Val av revisor samt revisorssuppleant
Avgående revisor: Börje Hultgren, Värnamo. Suppleant Lars Hedqvist, Luleå

16. Val av valberedning för en tid av ett år
Avgående: Hans Johansson, Göteborg. Christian Halin, Borås

17. Motioner som stadgeenligt inlämnats av distriktsförbund, medlem eller ställts av styrelsen

18. Föreningsavgifter nästkommande verksamhetsår. Föreningen samt SBHF service AB

19. Avskrivning av ej inbetalda medlemsavgifter

20. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

21. Priser, utmärkelser, avtackningar

22. Mötets avslutande